باشگاه بزرگ خیرین کوچک

باشگاه بزرگ خیرین کوچک

باشگاه بزرگ خیرین کوچک  محلی است برای حمایت دانش آموزان دختر و پسر شهرمان به همنوعان نیازمندشان تا از این طریق   لبخندی بر لبان دانش آموزان نیازمند تحت حمایت موسسه نیکوکاری باران لبخند  نشانده شود.

 
Scroll to Top