ثبت نام دانش آموزان با استعداد

نام و نام خانوادگی دانش آموز:*
لطفا نام و نام خانوادگی را وارد کنید.

شماره شناسنامه:*

کد ملی:*
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد:*

محل تولد:*
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت:*

تلفن همراه:*
لطفا تلفن تماس خود را وارد کنید

میزان تحصیلات:*
ورودی نامعتبر

آخرین معدل:*
ورودی نامعتبر

آخرین انظباط :*
ورودی نامعتبر

مدرسه محل تحصیل :*
ورودی نامعتبر

نشانی محل تحصیل : *
ورودی نامعتبر

شماره تلفن محل تحصیل :
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی پدر یا ناپدری :*
لطفا نام و نام خانوادگی را وارد کنید.

شغل پدر :*
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات پدر :*
ورودی نامعتبر

تلفن همراه پدر:*
لطفا تلفن تماس خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی مادر یا نامادری :*
لطفا نام و نام خانوادگی را وارد کنید.

شغل مادر :*
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات مادر :*
ورودی نامعتبر

تلفن همراه مادر :
لطفا تلفن تماس خود را وارد کنید

تعداد افراد تحت تکفل:*
ورودی نامعتبر

نوع سکونت:*
ورودی نامعتبر

آدرس پستی:*

وضعیت جسمانی دانش آموز:*
ورودی نامعتبر

نوع بیماری:
ورودی نامعتبر

تحت پوشش چه موسسه و یا خیریه دیگری هستید؟*
ورودی نامعتبر

شرح مختصری از معیشت:*
لطفا در مورد شرح زندگی خود بنویسید

کد امنیتی:*
کد امنیتی:
  بازآوریکد امنیتی صحیح نیست

Scroll to Top