ثبت نام زنان سرپرست خانوار

نام و نام خانوادگی:*
لطفا نام و نام خانوادگی را وارد کنید.

میزان تحصیلات:*

تلفن همراه:*
لطفا تلفن تماس خود را وارد کنید

کد ملی:*
ورودی نامعتبر

سن:*

تلفن ثابت:*

آدرس پستی:*

نوع سکونت:*
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل:*
ورودی نامعتبر

تعداد فرزندان:*

تعداد افراد تحت تکفل:*
ورودی نامعتبر

وضعیت جسمانی:*
ورودی نامعتبر

نوع بیماری:*
ورودی نامعتبر

تحت پوشش چه موسسه و یا خیریه دیگری هستید؟*
ورودی نامعتبر

وضعیت اشتغال:*
ورودی نامعتبر

نوع مهارت و سابقه:*
ورودی نامعتبر

آیا قادر به اشتغال خارج از منزل هستید؟*
ورودی نامعتبر

آیا قادر به ارائه ضمانت هستید؟*
ورودی نامعتبر

شرح مختصری از معیشت:*
لطفا در مورد شرح زندگی خود بنویسید

Scroll to Top