دسته: مقالات

معجزه کتاب

گرامی باد هفته کتاب و کتابخوانی (25آبان تا 2 آذر)

سهراب سپهری: کتاب آسمانی ما (قرآن)، گذشته از جنبه الوهیت و تقدیس، از باارزش ترین شاهکارهای ادبی جهان است.

در عظمت و شرافت کتاب همین بس که خدای متعال به آن سوگند یاد می کند " ن والقلموما یسطرون" قسم به قلم و آنچه  می نویسند کتاب از برترین نعمت های الهی است که در پناهش بشر از حضیض و گرداب جهل به بلندای دانش می رسدو از تاریکی غفلت به روشنی دانایی پا می نهد.مانیز باید کتاب را بزرگ بداریم.

کتاب و نوشتار هدفمند و حکمت آمیز ،چونان ساحری روح آدمی را سحر می کند و مروارید درخشان حقیقت و معرفت را بر ساحل فهم ودرک او می کشاند.از این روی آخرین معجزه جاویدان پیامبر ،شگفت ترین و ژرف ترین اعجاز خدا،در قالب کتاب آمده است تا روح آدمیان رادر میان امواج مواجش به کرانه های سعادت بکشاند و جان های مشتاق را به لقای الهی نزدیک کند.

گرامی باد کتاب شگفت و تحسین برانگیز مسلمانان

گرامی باد هفته کتاب و کتابخوانی
Scroll to Top