اشتغال و کارآفرینی ویژه زنان بی بضاعت سرپرست خانوار

حمایت از زنان و مادران سرپرست خانوار نیازمند و بی بضاعت

وظیفه اصلی این موسسه برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح فکر و فرهنگ و بسترسازی استقلال مالی این قشر از جامعه بوده به این صورت که با حمایت های کارشناسانه خود بتواند مقدماتی را فراهم کند تا هر یک از خانواده ها با توجه به امکانات و استعدادهای موجود امکان رشد در جامعه را یافته و بتوانند نسبت به آینده به استقلال مالی کامل دست یابند و از امکانات و موهبت های الهی بیش از بیش برخودار گردند.

امید آنکه در کشور عزیزمان ایران هر روز شاهد کاهش چنین خانواده هایی باشیم.
Scroll to Top