طرح های حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان با استعداد نیازمند

برآنیم تا با شناسایی دانش آموزانی که دارای استعدادهای برتر در زمینه تحصیل و علم آموزی هستند ولی به سبب کمبودهای مالی خانواده و فقر ، امکان لازم جهت رشد وبالندگی استعدادهای خدادادی خوبش را ندارند مورد حمایت قرار دهیم تا ضمن رهایی این قشر  مستعد از آسیب های اجتماعی که در کمین ایشان است فرصتی فراهم آوریم تا این عزیزان مطابق توانایی ها و استعداد های خود به رشد و بالندگی شایسته دست یافته و البته در آینده ای نه چندان دور دستگیر خانواده و جامعه خود باشند. طی یکسال گذشته با گذر از فراز و نشیب های بسیار،تعداد محدودی از این دانشآموزان عزیز (قریب به 40 نفر) را با بهره گیری از ساز و کارهای علمی و کارشناسانه ،شناسایی و تحت پوشش گرفته ایم.
Scroll to Top