هفتمین پویش موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار شد

این پویش با اهدای 100 بسته ارزاق به 100 خانواده نیازمند در قالب بن 250 هزارتومانی خرید ارزاق تعریف و اجرا شد.

 
Scroll to Top