دسته: مقالات

زمستان یعنی ...

آری بهار زیباست

باران دل انگیز است، برف زیباست
وقتی از پشت پنجره اتاقی گرم
نظاره گرش باشی

باران از دید کودک فقیر یعنی :

صدای چکه کردن سقف
ناخنهای کبود شده از فرط سرما

و زمستان یعنی :گاهی هم به آنها بیاندیشیم
Scroll to Top