موسسه نیکوکاری باران لبخند | خیریه | فعالیت های بشردوستانه | کمک و نیکوکاری

معرفی و فعالیتهای موسسه نیکوکاری باران لبخند

ما فکر میکنیم همه ما باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم تحویل دهیم
خواه با تربیت فرزندی خوب ، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی ، خواه با پرورش باغچه ای سرسبز
و اینکه اگر فقط یک نفر با بودن ما ساده تر نفس کشیده است

این یعنی ما موفق شده ایم.

لبخند خانه زیبایی مهربانی

خدمات

حامیان ما

Scroll to Top